આપ જો ન્યુઝ વેબ પોર્ટલ બનાવા ઈચ્છતા હોવ તો

અમારા દ્વારા વેબ પોર્ટલ બનાવી આપવામાં આવશે.

જો આપની પાસે પહેલાથી જ વેબ પોર્ટલ  છે તો અમો

આમારી ટેકનિલ ટીમ દ્વારા આપની વેબ પોર્ટલમાં  

દૈનિક સમાચાર અપડેટ કરી આપવામાં આવશે.

આપની વેબ પોર્ટલમાં નિચે પ્રમાણેનો ટેક્નિકલ સપોર્ટ

આપવામાં આવશે.

૧    દૈનિક ૩૦+ સમાચાર 


૨    સોસીયલ મિડીયામા શેર


૩    સોસીયલ મિડીયા માર્કેટીંગ


૪    વેબ સાઈટ ને sco આધારીત પોસ્ટીંગ


૫    દૈનિક બ્રેકીંગ ન્યુઝ એલર્ટ


૬    ઈ મેઈલ ન્યુઝલેટર 


૭    વોટસઅપ માર્કેટીંગ


૮    ટેલીગ્રામમાં આપની ચેનલનું માર્કેટીંગ

કોઈ જ હિડન તથા એક્સ્ટ્રા ચાર્જ નહી...

શું આપ ન્યુઝ વેબ સાઈટ બનાવવા ઈચ્છો છો ??

હવે ચુકવો માત્ર સર્વિસ ચાર્જ અને આપની ન્યુઝ વેબ સાઈટ મફતમાં બનાવો

આપની વેબસાઈટમાં દૈનિક સમાચાર પોસ્ટ કરી આપવામાં આવશે તદ્દન નજીવા ચાર્જમાં

Call Now 99 13 72 02 73