હવે બનાવો આપની

યુ ટયુબ ચેનલ / વેબ ચેનલ

કોઈ પણ જાતના હાઈ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ વગર

આપ જો વિડીયો ન્યુઝ  પોર્ટલ અથવા યુ ટયુબ ચેનલ બનાવવા ઈચ્છતા હોવ તો અમારા દ્વારા બનાવી આપવામાં આવશે.

જો આપની પાસે પહેલાથી જ વિડીયો ન્યુઝ  પોર્ટલ અથવા યુ ટયુબ ચેનલ છે તો અમો આમારી ટેકનિલ ટીમ દ્વારા આપની ચેનલમાં  દૈનિક ન્યુજ અપડેટ કરી આપવામાં આવશે.

આપની વિડીયો ન્યુઝ  પોર્ટલ અથવા યુ ટયુબ ચેનલમાં નિચે પ્રમાણેનો ટેક્નિકલ સપોર્ટ આપવામાં આવશે.

૧    વિડીયો ન્યુઝ


૨    સોસીયલ મિડીયામા શેર


૩    સોસીયલ મિડીયા માર્કેટીંગ


૪    ટેલીગ્રામમાં આપની ચેનલનું માર્કેટીંગ


૫    વોટસઅપ માર્કેટીંગ


૬    ઈ મેઈલ ન્યુઝલેટર

અમારી સાથે જોડાવાના ફાયદા

સ્ટુડીયો બનાવાવની જરૂરીયાત નહી
કેમેરાના ખર્ચથી મુક્તી
કોઈ જ સ્ટાફ રાખવાની જરૂરીયાત નહી.
સોસીયલ 
માર્કેટીંગથી મુક્તી

Call Now 99 13 72 02 73