સમાચારપત્ર અને

 વેબ ન્યુઝ પોર્ટલ માટે

બપોરે ૧૨ થી સાંજે ૬ વાગ્યા સુધી સમાચારની સેવા આપવામા આવશે. 

બપોરે ૧૨ વાગે, ૩ વાગે અને સાંજે ૬ વાગે એમ દિવસ દરમ્યાન ૩ વખત સમાચાર આપવામાં આવશે. 

વધારાની સુવિધા તરીકે આ સમય સિવાય પણ સમાચાર આપવામાં આવશે. 

આમ બપોરે , સાંજે અને સવારે પ્રસિદ્ધ થતા દરેક સમાચારપત્ર માટે આ સેવા ઉપયોગી નિવડશે.

સોમવાર થી રવિવાર એમ એક પણ રજા વગર સમાચાર સેવા આપવામાં આવશે.

વેબ ન્યુઝ પોર્ટલ માટે

વેબ પોર્ટલ માટે સમાચાર સેવામા આપવામાં આવતી બધી જ કેટેગરીના સમાચાર આપવામાં આવશે.


સમાચાર યુનિકોડ ફોન્ટમાં જ આપવામાં આવશે જેથી આપે  કનર્વટ કરવા નહી પડે અને સીધાજ વેબ પર પોસ્ટ કરી સકશો

 ડેમો લેવા માટે આજે જ નિચે જણાવેલ ફોર્મ ફિલ કરો અથવા  ઈમેઈલ પર  આપના છાપાનું નામ અને આપનો મોબાઈલ નંબર સેન્ડ કરો

Call Now 99 13 72 02 73